Samenvatting beheerst beloningsbeleid ten behoeve van Ultimoo Incasso BV, Ultimoo Field Collections BV en Unisolve BV

Beloningsbeleid voor onze medewerkers

Het beleid van Ultimoo Group BV ten aanzien van het belonen van onze medewerkers van Ultimoo Incasso BV, Ultimoo Field Collections BV en Unisolve BV is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Onder medewerkers wordt tevens verstaan eventueel door genoemde vennootschappen ingezette freelancers (ZZP’ers) of uitzendkrachten. Met ons beloningsbeleid willen wij de focus leggen op de langere termijn belangen van onze klanten en onze onderneming. Onder klanten moet tevens worden verstaan debiteuren. Daar waar mogelijk, zullen wij bij de wijze van beloning stimuleren dat de klant zorgvuldig behandeld wordt en dat onze zorgplicht wordt nagekomen. Waar mogelijk zullen wij voorkomen dat medewerkers door de beloning geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en/of het niet nakomen van onze zorgplicht. Uitgangspunt is dat een klant te allen tijde passend advies krijgt. Ons beloningsbeleid is transparant en bekend bij onze medewerkers. Via deze samenvatting communiceren wij in grote lijnen hoe onze medewerkers worden beloond.

Beloning medewerkers

Onze medewerkers ontvangen een vast salaris en indien van toepassing op basis van de functie indeling van de betreffende medewerker daarboven een variabele beloning die afhankelijk is van bepaalde prestaties. Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op onze onderneming niet van toepassing. Het totaal in 2023 aan variabele beloning uitbetaalde bedrag betrof ruim minder dan het maximum plafond dat door de toezichthouder is gesteld.

Maatregelen om een beheerst beloningsbeleid te borgen

Ons beloningsbeleid is altijd gericht op het stimuleren van een zorgvuldige behandeling van klanten. Op basis van een risicoanalyse die wij hebben gemaakt van ons beloningsbeleid hebben wij een aantal maatregelen getroffen die een beheerst beloningsbeleid borgen.

Maatregelen:

  • Wij verkopen geen producten of diensten waarbij wij provisie ontvangen van de aanbieder van die producten of diensten.
  • Jaarlijks houdt de Teamleider een beoordelingsgesprek met de medewerkers waarbij ook de kwalitatieve afspraken en doelen worden beoordeeld.
  • Daarnaast houden wij periodiek een werkoverleg waarin de voortgang van de afspraken en doelen worden besproken.
  • Jaarlijks vindt door de verantwoordelijke(n) een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risicoanalyse uitgevoerd. De evaluatie wordt besproken met de directie en zo nodig worden aanvullende maatregelen getroffen.
  • Als blijkt dat het klantbelang geschaad is door onzorgvuldig handelen van een medewerker dan zal dit leiden tot een lagere of geen variabele beloning voor de betreffende medewerker