Privacyverklaring Ultimoo Group B.V.

Laatst bijgewerkt: [31-10-2023]

Ultimoo Group B.V. en haar gelieerde ondernemingen hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we inzicht in hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beveiligen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

1. Persoonsgegevens die worden verzameld/verwerkt

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en financiële gegevens, indien nodig voor de behandeling van uw aanvragen, vorderingen of communicatie. In overeenstemming met de geldende privacywetgeving informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens en andere relevante gegevens. Wij verwerken de volgende categorieën van persoonlijke gegevens en informatie:

Persoonlijke gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Financiële informatie:

 • Schulden
 • Openstaande bedragen
 • Betalingsgeschiedenis
 • Bankrekening Informatie

Klachten:

 • Klachtenbrieven, e-mails of telefoontjes
 • Klachtenregistratie en opvolging

Complexe dossiers:

 • Alle relevante gegevens, inclusief identificatiegegevens, financiële overzichten, communicatie en eventuele juridische documenten

Juridische documenten:

 • Gerechtelijke dagvaardingen
 • Vonnissen
 • Rechterlijke uitspraken
 • Juridische correspondentie
 • Bewijsstukken in juridische zaken

Kredietinformatie:

 • Kredietrapporten en beoordelingen van schuldenaren
 • Risicobeoordelingen: Evaluatie van de kans op terugbetaling van schulden
 • Rapporten over incassoactiviteiten: Presteren, status van openstaande vorderingen, betalingsgedrag van schuldenaren
 • Monitoringsgegevens voor toezicht op de efficiëntie van incassoprocedures

Personeelsgegevens:

 • Naam, geboortedatum, adres, nationaliteit, contactgegevens
 • Details van de arbeidsovereenkomst
 • Loonadministratie en financiële informatie
 • Contactinformatie van werknemers
 • Contractgegevens die verband houden met de vorderingen
 • Sollicitatiegegevens
 • Beoordelingen en evaluaties van werknemers
 • Gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van werknemers
 • Juridische kwesties, zoals ontslagprocedures, arbeidsongevallenrapporten, disciplinaire maatregelen

Beveiligingsgegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Toegangsrechten
 • Toegangslogboeken
 • Gevoelige gegevens
 • Informatie over beveiligingsinstellingen en incidenten

2. Wettelijke Grondslagen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van wettelijke grondslagen, waaronder het gerechtvaardigd belang en de noodzaak voor rechtsvorderingen. Specifieke wettelijke grondslagen worden niet genoemd in deze verklaring.

 • Uitvoering van een overeenkomst: Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene voordat een contract wordt gesloten.
 • Wettelijke verplichting: Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, is dit een geldige wettelijke grondslag.

 

3. Geautomatiseerde Besluitvorming

Er is geen geautomatiseerd proces. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een menselijke incassospecialist. Deze professional voegt menselijke inzichten toe aan het besluitvormingsproces en kan aanvullende informatie beoordelen, zoals het doel van de lening, de analyse van de financiële gegevens en uw persoonlijke omstandigheden.

Besluitvorming: De definitieve beslissing over uw kredietverzoek wordt genomen op basis van de beoordeling van onze menselijke dossierbehandelaar. Deze benadering zorgt ervoor dat we een weloverwogen beslissing kunnen nemen die rekening houdt met zowel objectieve gegevens als menselijke inzichten.

4. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige afhandeling van aanvragen, vorderingen en communicatie, op basis van de aard van de aanvraag en wettelijke bewaartermijnen.

5. Delen met derden

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met deurwaarders en advocaten. Alle derden zijn gebonden aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Er worden geen gegevens verkocht aan derden.

6. Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens te voorkomen. Onze beveiligingsmaatregelen omvatten:

 • Naleving van wet- en regelgeving
 • Fysieke beveiligingsmaatregelen voor mensen, middelen en vertrouwelijke informatie
 • Maatregelen tegen ransomware
 • Beperking van toegang tot geautoriseerde medewerkers
 • Melding en evaluatie van beveiligingsincidenten
 • Regelmatige updates van de firewall

7. Cookies

Hiervoor kunt u de cookieverklaring op onze website raadplegen.

8. Overig

Uw verzoeken met betrekking tot de bewaring en/of bewerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen via avg@ultimoo.nl. In sommige gevallen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, dit om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens worden geschonden, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wij willen benadrukken dat deze privacyverklaring voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Ultimoo Group B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring, indien nodig, bij te werken.