Vooruitblik op 2023

incassovisie-2023

Inmiddels is het jaar 2023 alweer enkele weken aan de gang. Iedereen heeft de feestdagen, kerstvakantie en Blue Monday achter zich gelaten en is vol aan de slag met een nieuw jaar met nieuwe kansen. Reden te meer om vooruit te blikken naar trends in de creditmanagement- en incassowereld. Natuurlijk speelt de Nederlandse economie hierbij een belangrijke rol.

Economische groei valt terug

De Nederlandse economie kwam sterk hersteld uit de corona crisis. Dit resulteerde in een hoog groeicijfer van 4,6% over het gehele jaar 2022. Toch is dat beeld inmiddels flink gekanteld. De groei is sterk teruggekomen doordat inflatie de bestedingen van huishoudens sterk onder druk zet. Vooral de extreem gestegen energieprijzen raakt een groeiend aantal mensen en bedrijven in de portemonnee. Als de energiecrisis niet verder escaleert, daalt de inflatie van 9,9% dit jaar, weliswaar naar 4,3% in 2023. Toch zijn de stijgingen van het prijspeil een enorme bedreiging voor de koopkracht van consumenten en bedrijven.

Lonen blijven achter

Ondanks de krappe arbeidsmarkt nemen de lonen opvallend weinig toe. De arbeidsmarkt blijft krap: tegenover het matigende effect van de afkoelende economie staat de aanhoudende vraag naar arbeidskrachten in de collectieve sector. De werkloosheid loopt dit jaar licht op tot 3,9%. Uit de tot nog toe afgesloten cao’s valt geen substantiële versnelling in de loongroei waar te nemen. Relatief gunstige winstcijfers in het bedrijfsleven en een dalende arbeidsinkomensquote (aiq) suggereren dit jaar ruimte is voor loongroei. Dit zal echter per sector en bedrijf sterk zal verschillen.

De koopkracht gaat onderuit

Dankzij het tijdelijke overheidsbeleid komt deze klap voor de laagste inkomens pas dit jaar. De combinatie van hoge inflatie en gematigde loonstijging leidt namelijk tot een forse daling van de koopkracht van consumenten en de winstgevendheid van bedrijven.

Het CPB publiceerde onlangs voor het eerst een schatting van de ontwikkeling van de armoede. De armoede neemt toe: door de inflatie is steeds meer geld nodig om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen, terwijl de inkomens beperkt stijgen. Als gevolg hiervan stijgt de armoede in personen in 2023 tot 7,6%, voor kinderen is dat zelfs 9,5%. Net als voor de koopkrachtcijfers geldt dat deze cijfers waarschijnlijk de werkelijke problematiek nog onderschatten. 

Kwetsbare consumenten beschermen

Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten: ‘Nederland staat er nog goed voor, maar kan voor grote problemen komen te staan. Hoe langer het zwaar weer aanhoudt, hoe meer en vaker je water over de dijk ziet komen. We moeten kwetsbare consumenten beschermen en ervoor zorgen dat onze financiële markten goed blijven werken. De AFM én de sector hebben hier een belangrijke rol'.

Gevolgen voor de incassobranche

Dankzij de torenhoge inflatie is de koopkracht van consumenten en bedrijven flink onder druk komen te staan. De verwachting is dat de stijging in 2023 zal afvlakken, maar de financiële spanning zal blijven. Zoals eerder aangehaald zullen eventuele loonstijgingen niet opwegen tegen de gestegen prijzen. Dit zorgt ervoor dat meer consumenten en bedrijven betalingsproblemen kunnen krijgen.   

Dit is een belangrijk signaal voor ondernemend Nederland. Credit managers en ondernemers zullen het komend jaar hun financiële kengetallen als de DSO en de post niet betaalde verkoopfacturen goed in de gaten moeten houden. Als meer klanten niet, niet volledig of te laat betalen, kan dit de eigen financiële positie bedreigen. De liquiditeit van de eigen organisatie komt dan immers in de knel.

Bovendien struggelen sommige organisaties met het wel of niet nemen van vervolgstappen op debiteuren. Dit komt voort uit een bepaalde mate van coulance met de huidige economische omstandigheden. Maar juist deze houding kan de eigen bedrijfsvoering in gevaar brengen. Het is credit managers dus aan te raden om een goede balans te vinden tussen maatschappelijk begrip en daadkrachtig debiteurenbeheer. Debiteuren zullen eventuele ruimte in het incassoproces optimaal benutten.